::: << Prev ::: Thumbs ::: Next >> :::  
Click to see next picture
03 of 20. Leucaena leucocephala, an invasive bush known as Lamtoro.